Skip Navigation

Table 5. Environmental Indicators of Pesticide Leaching and Runoff

Water quality thresholds (concentrations in parts per billion) for pesticides included in the potential risk indicators.

 
Pesticide (active ingredient name) Humans Fish Algae Crustaceans
2,4-D 70 4247 19200 79000
2,4-DB 70 578.46 NA NA
2,4,5-T 70 125.89 NA NA
AC 263,499 NA NA NA NA
Acephate 2.8 2725.52 NA 150
Acifluorfen 3.27 2841.12 NA NA
Alachlor 2 26.2 0.35 230
Aldicarb 7 3.75 NA NA
Aldrin 0.02 0.18 NA NA
Ametryn 60 452.54 1.14 320
Aminochlor NA NA NA NA
Aminocarb NA NA NA NA
Amitraz 1.75 38.43 NA 1.1
Amitrole 0.31 12422.38 NA NA
Ancymidol NA 19952.62 68 NA
Anilazine 2.8 14.48 NA 58
Arsenic Acid 50 4918.92 NA 20
Asulam Na Salt 252 36926.66 20 NA
Atrazine 3 658.46 0.02 60
Azinphos-Methyl 10.5 0.02 NA 0.25
Bendiocarb 35 54.87 NA 0.74
Benefin NA NA NA NA
Benomyl 17.5 0.97 1100 13
Bensulfuron 1400 12002.45 400 17000
Bensulide 46.2 66.53 NA NA
Bentazone 200 40423.04 900 NA
BHC NA NA NA NA
Bifenox 1050 19.09 NA NA
Bifenthrin 10.5 0.01 NA 0
Bromacil 90 6485.34 1.1 NA
Bromoxynil 140 3.85 9.3 2.6
Butylate 350 22.62 NA NA
Captan 289.26 2.29 80 NA
Carbaryl 700 27.4 370 3300
Carbofuran 40 2.95 NA 0.4
Chloramben 100 1584.89 NA NA
Chlordane 2 0.49 NA NA
Chlordimeform 0.27 2150.96 NA NA
Chlorimuron 140 1308.3 NA NA
Chlorobenzilate 140 81.04 NA NA
Chloroneb 91 530.91 NA NA
Chloropicrin NA 1.38 NA NA
Chlorothalonil 45.45 2.3 50 0.83
Chloroxuron NA 49.75 NA NA
Chlorpropham 350 424.63 NA NA
Chlorsulfuron 350 9308.29 NA 20000
Clomazone 301 3210.92 990 2200
Clopyralid 3500 20721.92 NA NA
Chlorpyrifos 20 0.02 NA 0
Cyanazine 1 1411.46 1.2 NA
Cycloate 35 658.46 NA NA
Cyfluthrin 175 0.02 NA 0
Cypermethrin 7 0.04 NA 0
Cyromazine 52.5 17313.7 NA 310
Dalapon 200 21052.81 NA NA
Dalapon NA Salt 200 21052.81 NA NA
Daminozide 40.28 31007.73 NA NA
DBCP NA NA NA NA
Dicloran 175 66.53 NA NA
DCPA 7 1003.46 3090 NA
DDT 1.03 0.1 NA NA
Desmedipham 280 225.68 30 NA
Diazinon 0.6 8.91 NA 0.17
Dicamba 200 4918.92 5 NA
Dichlobenil 9.1 728 NA 1000
Dichloropropene 2 137.02 NA NA
Dichlorprop 35 182.28 NA NA
Diclofop 1.4 13.35 NA 64
Dicofol 0.84 4.97 NA 19
Dicrotophos 0.7 953.4 1000 3
Dieldrin 0.02 0.08 NA NA
Diethatyl NA NA NA NA
Difenzoquat 1400 8594.09 NA NA
Diflubenzuron 140 10751.33 190 0.05
Dimethipin 14 2988.55 800 610
Dimethoate 0.35 903.58 NA 40
Dinocap 28 1.06 NA NA
Dinoseb 7 2.86 NA NA
Dinoseb Salts NA NA NA NA
Diphenamid 200 5 NA NA
Dipropetryn NA 211.12 NA NA
Diquat 35 2276.77 NA 170
Disulfoton 0.3 0.64 NA 0.04
Diuron 10 86.37 0.44 6
DNOC Na Salt NA 6.33 NA NA
Dodine 28 106.65 NA NA
Endosulfan 42 0 NA 2.7
Endothal 100 240.33 6.5 2200
EPN 0.07 11.11 NA NA
EPTC 175 1848.29 860 NA
Ethion 3.5 4.56 NA 0.03
Esfenvalerate 140 0 NA NA
Ethalfluralin 28 2.86 10.9 23.7
Ethephon 126 26628.09 100 17000
Ethofumesate 2800 58.73 2700 250
Ethoprophos 0.7 0.48 NA 0.36
Etridiazole 4.86 369.29 NA NA
Fenac NA NA NA NA
Fenamiphos 2 0.33 NA 0.12
Fenarimol 455 112.12 NA 113
Fenbutatin Oxide 350 0.1 NA NA
Fenitrothion NA NA NA NA
Fenoxaprop 17.5 34.71 27 NA
Fenoxycarb NA 135.62 NA 0
Fensulfothion 1.75 6.97 NA NA
Fenthion NA NA NA NA
Fenvalerate 175 0.01 NA 0.03
Ferbam 140 437.02 NA NA
Fluazifop 70 135.62 NA NA
Flucythrinate 140 0.02 NA NA
Flumetralin NA 1.51 16 8.8
Fluometuron 90 77.05 107 NA
Fluridone 560 618.34 NA NA
Fluvalinate-Tau 70 0.06 NA 0.02
Fomesafen 1.75 164346.3 NA 690
Fonofos 10 0.52 NA 0.05
Formetanate 14 375.4 NA NA
Fosamine 70 85896.5 15000 NA
Fosetyl 2100 14710.93 320 NA
Glufosinate 140 1984.86 2500 32000
Glyphosate 700 19295.18 240 50000
Hexazinone 200 30413.97 4 20000
Hexythiazox 17.5 62.62 NA 6.1
Hydramethylnon 0.21 8.91 NA NA
Imazamethabenz-N NA NA NA NA
Imazamethabenz NA NA NA NA
Imazapyr NA 19952.62 10 97100
Imazapyr Amine NA NA NA NA
Imazaquin 1750 61925.57 NA NA
Iprodione 7.97 430.81 130 170
Isazofos 0.14 0.62 NA NA
Isofenphos 3.5 168.01 NA 0.05
Isopropalin 105 98.9 2 NA
Lactofen 2.06 284.74 NA NA
Lambda-Cyhalothirin 7 0.01 NA 0
Lindane 0.2 0.11 NA 54
Linuron 5.6 110.75 5.35 130
Malathion 200 0.29 NA 0.06
Maleic Hydrazide 4000 19952.62 9840 NA
Mancozeb 5.83 53.58 NA 7
Maneb 5.83 0 NA NA
MCPA 10 17552.14 6 NA
MCPA Ester NA NA NA NA
MCPB 70 626.35 50 NA
Mecoprop NA NA NA NA
Mepiquat 4200 415453.9 200 6250
Metalaxyl 518 3099.56 56000 1200
Metaldehyde NA 1121.13 NA NA
Methamidophos 7 165.17 NA NA
Metam 1.77 60.02 NA NA
Methanearsonic Acid NA NA NA NA
Methazole NA 592.78 NA NA
Methidathion 1.05 0.15 NA 0.02
Methiocarb 35 0.05 NA 0.1
Methomyl 200 33.48 NA 0.4
Methoxychlor 40 0.11 NA NA
Methyl Bromide 10 1760.08 NA NA
M-Isothiocyanate NA 9.34 NA NA
Parathion 2 5.6 NA 0.18
Metiram 2.1 33460.31 NA NA
Metolachlor 70 562.56 0.7 354
Metribuzin 100 7683.69 2.33 1290
Metsulfuron 1750 31167.36 0.16 5100
Mevinphos 1.75 0.96 NA NA
Molinate 1.4 124.51 170 380
Monocrotophos 0.35 728 NA NA
MSMA 70 1936.87 NA NA
NAA Amide NA NA NA NA
Napthaleneacetic NA NA NA NA
Naled 14 8.58 2 0.05
Napropamide 700 1480.61 1200 NA
Naptalam 371 14774.85 NA NA
Nitrapyrin NA NA NA NA
Norflurazon 14 1256.98 3.2 1000
Oryzalin 84 403.02 5.48 NA
Oxadiazon 3.5 109.38 5.6 30
Oxamyl 200 360.14 NA 1000
Oxycarboxin NA 3378.61 NA NA
Oxydemeton-Methyl 3.5 89.06 NA 27
Oxyfluorfen 2.1 21.44 NA NA
Oxythloquinox NA NA NA NA
Paraquat 30 2115.14 0.22 NA
Parathon (Ethyl) 0.23 1.52 NA 0
PCNB 2.1 10 NA 18
Pebulate 49 1138.03 76 NA
Pendimethalin 70 14.25 0.7 14
Permethrin 35 0.05 NA 0.02
Petroleum Oil NA NA NA NA
Phenmedipham 1750 183.71 NA NA
Phenthoate NA NA NA NA
Phorate 3.5 0.06 NA 0.01
Phosalone 17.5 10 NA NA
Phosmet 7 1.89 NA 0.37
Phosphamidon 0.14 483.76 NA 2.2
Picloram 500 182.28 970 11800
Piperalin NA 94.44 NA NA
Prochloraz NA NA NA NA
Profenofos 0.35 0.6 NA 0.2
Profluralin 42 1.24 NA NA
Prometon 100 2566.61 32 3450
Prometryn 280 406.11 0.3 1000
Pronamide NA NA NA NA
Propachlor 90 17.93 NA NA
Propamocarb HCL 700 19251.3 22400 NA
Propanil 35 314.7 6 86
Propargite 20.47 2.76 NA 9
Propazine 10 2933.19 NA NA
Propham (IPC) NA NA NA NA
Propiconazole 9.1 102.56 18 310
Propoxur 3 168.01 NA 23
Chloridazon NA NA 60 NA
Quizalofop 62.93 53.58 98 NA
Sethoxydim 630 153.85 NA NA
Siduron NA 2115.13 170 NA
Silvex NA NA NA NA
Simazine 4 739.38 30 2500
Sulfometuron NA NA NA NA
Sulprofos 21 125.89 26300 0.02
Tebuthiuron 500 21273.55 13 21800
Terbacil 90 8533.16 4.4 NA
Terbufos 0.9 0.05 NA 0.03
Terbutryn 0.7 101.2 NA NA
Thiabendazole 700 66.53 NA 42
Thidiazuron NA 3210.92 NA 100
Thifensulfuron 91 19952.62 NA NA
Thiobencarb 70 21.44 13 1
Thiodicarb NA 54.87 1600 9
Thiophanate-Methyl 560 2.66 110 NA
Thiram 56 0.54 NA NA
Toxaphene 3 0.05 NA NA
Tralomethrin 52.5 0.11 NA 0
Triadimefon 28 594.37 100 52
Tri-Allate 9.1 153.85 NA 13
Tribufos 0.7 168.01 118 NA
Trichlorfon 14 25 NA 0.01
Triclopyr Amine NA NA NA NA
Triclopyr 350 90.4 NA NA
Tridiphane 2.1 42.17 NA NA
Trifluralin 5 0.66 4.6 2.4
Triforine 175 3659.82 NA NA
Trimethacarb 17.5 125.89 NA NA
Triphenyltin Hyd 0.13 1.2 NA NA
Vernolate 7 344.93 230 NA

NA denotes data not available.


< Back to Environmental Indicators of Pesticide Leaching and Runoff from Farm Fields